Verder

NIEUWS

eZorglogistiek voor Victas

Victas biedt deskundige hulp bij verslaving aan alcohol, seks, cannabis of andere verslavingen. Onze behandelingen worden vergoed door de verzekeraar. Lees meer

eZorgmeter voor PaTz

Madenco heeft van Paliiatieve Thuiszorg Rijnmond de opdracht gekregen gekregen om de eZorgmeter door te ontwikkelen. De app wordt zo aangepast dat ook de Rotterdamse varianten van het USD4D voor alle PaTz-groepen in Rotterdam e.o. beschikbaar komen. Lees meer

eZorg 1.1 beschikbaar

Madenco heeft eZorg versie 1.1 beschikbaar gesteld voor gebruikt. Binnen eZorg zijn zowel het eZorgdossier als de eZorgmeter beschikbaar. Lees meer

De Hoven start met eZM

Coloriet Woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad start eind november met eZM. Zij zijn daarmee het 12e hospice dat de MADENCO-app gebruikt voor het meetinstrument USD. Lees meer

CLOUD SOFTWARE


Voordelen

Cloud-software vraagt geen investeringen in eigen hardware en software en geen eigen beheer en onderhoud. U betaalt alleen voor het gebruik. U kunt overal direct aan de slag. Ook met uw mobiele telefoon of tablet. De software is veilig, flexibel en schaalbaar.


Certificering

De hosting van MADENCO voldoet aan DIN 7510, toepassing Wpb bij persoongegevens, en ISO 27001 en 9001 voor informatie- beveiliging en kwaliteitsmanagement. Voor alle dataverkeer over het web wordt SSL Extended Validation gebruikt. Hierdoor blijft is alle dataverkeer tijdens het transport vertrouwelijk en is dit niet leesbaar door derden.


Abonnement

De cloud-software wordt geleverd op basis van een abonnement. Daaronder vallen gebruik, functioneel beheer, technisch beheer, onderhoud, nieuwe releases en hosting.


Succesfactoren

Het gaat niet alleen om de harde kant, de inrichting van de processen en de software. Uiteindelijk bepaalt de zachte kant het succes : cultuur, management stijl, discipline. Het elkaar houden aan afspraken. De kwaliteit van schriftelijke communicatie.

eZorgMeter


De zorg


Effectieve registratie, verwerking en ontsluiting van vragenlijsten

 • Hoe maak je het invullen van vragenlijsten voor de patiënt of zorgverlener zo eenvoudig mogelijk?
 • Hoe verspreid je de ingevulde vragenlijsten aan welke partijen?

Nog dagelijks vullen patiënten en zorgverleners binnen de palliatieve zorg  op papier vragenlijsten/meetinstrumenten in. Periodiek vindt vaak een verdiepte uitvraag plaats. Deze lijsten vergen veel naverwerking. De ingevulde lijsten worden gekopieerd en/of gescand  en doorgegeven aan bijvoorbeeld de huisarts, de thuiszorg en geanonimiseerd aan onderzoekers. Met name het coderen van de lijsten om ze te kunnen verwerken voor universitair onderzoek is tijdrovend en duur. Ook elders in de zorg zien we nog vaak screening van patiënten ‘op papier’ met een relatief dure en ‘foutgevoelige’ naverwerking.

eZorgMeter  •  Effectieve registratie, verwerking en ontsluiting van vragenlijsten

Met dit doel heeft MADENCO in samenwerking met het Academisch Hospice Demeter en het Kenniscentrum Demeter eZorgMeter ontwikkeld. Deze app kent de volgende rollen en functies: Patiënt

 • Invullen van vragenlijsten
 • Inzien van ‘eigen’ vragenlijsten

Huisarts

 • Inzien van vragenlijsten van ‘zijn/haar’ patiënten

Verzorgende

 • Inzien van vragenlijsten van ‘zijn/haar’ patiënten

Verpleegkundige

 • Klaarzetten van vragenlijsten voor ‘zijn/haar’ patiëntenInvullen van vragenlijsten voor‘zijn/haar’ patiënten
 • Inzien van vragenlijsten van ‘zijn/haar’ patiënten

Onderzoeker

 • Inzien van vragenlijsten van patiënten
 • Exporteren van vragenlijsten van patiënten ten behoeve van onderzoek

Beheerder

 • Beheren van gebruikers en vragenlijsten

 

Flexibel
De met eZorgMeter vast te leggen informatie is flexibel en uitbreidbaar, uw vragenlijsten worden 1-op-1 overgezet naar eZorgMeter. Ook het aantal en soort rollen kunnen klantspecifiek worden ingericht. eZorgMeter kunt u gebruiken op uw computer, tablet of smartphone.

Intuïtief
Het gebruik van eZorgMeter is intuïtief. U kunt meteen aan de slag. Overal waar u toegang heeft tot internet.

Veilig
De hosting van eZorgMeter voldoet aan DIN 7510, toepassing Wpb bij persoongegevens, en ISO 27001 en 9001voor informatie- beveiliging en kwaliteitsmanagement. Voor alle dataverkeer over het web wordt SSL Extended Validation gebruikt. Hierdoor blijft is alle dataverkeer tijdens het transport vertrouwelijk en is dit niet leesbaar door derden.

eZorg-Cloud

Uw eigen server
Indien u de applicatie in-huis wilt draaien is installatie binnen uw eigen intranet mogelijk.

Academisch hospice Demeter - Login

Inlog-scherm

Academisch Hospice Demeter

Welkom-scherm

Academisch hospice Demeter _ USD

Invullen vragenlijst

Academisch Hospice Demeter _ Patiënten(2)

Inzien dossier

Academisch Hospice Demeter _ Patiënten

Dossier vragenlijst

eZorgDossier


De zorg


EPD voor kleinere zorginstellingen, ketenzorg en thuiszorg

Voor veel kleinere zorginstellingen en voor samenwerking binnen de ketenzorg is implementatie, gebruik en beheer van een EDP vaak niet haalbaar qua personeel en financiën. Zeker in de beginfase wordt dan uiteindelijk nog gewerkt met papieren dossiers. Bij behandeling van cliënten in de ketenzorg zijn vaak meerdere zorgpartijen betrokken, elk met hun eigen infrastructuur en systemen. De organisatie van een gezamenlijke EPD-applicatie is vaak onderwerp van veel discussie en niet één twee drie geregeld. Tot die tijd is de beschikbaarheid van alle relevantie informatie tijdens het MultiDisciplinair Overleg en een eenduidige verslaglegging naar de betrokken partijen niet gegarandeerd.

Hoe registreer en ontsluit je in deze situaties

 • patiëntgegevens
 • behandelplannen
 • verslaglegging
 • relevante documenten?

 

eZorgDossier  •  EPD/ECD voor kleinere zorginstellingen, ketenzorg en thuiszorg

eZorgDossier is een EPD/ECD voor kleinere zorginstellingen, ketenzorg en thuiszorg. Invoering, gebruik en beheer zijn haalbaar en beheersbaar qua personeel en financiën. De inrichting van eZorgDossier voor uw organisatie wordt mede bepaald door eisen die visiterende of certificerende partijen ten aanzien van uw zorgproces.

eZorgDossier kent de volgende functies, die rolspecifiek worden geautoriseerd:

 • Registreren en raadplegen van patiëntinformatie
 • Registreren en raadplegen van behandelplannen
 • Registreren en raadplegen van de patiëntverslagen
 • Opslaan en raadplegen van relevante documenten
 • Rapportage op basis van selecties

 

Flexibel
De met eZorgDossier vast te leggen informatie is flexibel en uitbreidbaar en wordt klantspecifiek ingericht.eZorgDossier  kunt u gebruiken op uw computer, tablet of smartphone.

Intuïtief
Het gebruik vaneZorgDossier is intuïtief. U kunt meteen aan de slag. Overal waar u toegang heeft tot internet.

Veilig
De hosting van eZorgDossier voldoet aan DIN 7510, toepassing Wpb bij persoongegevens, en ISO 27001 en 9001 voor informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement. Voor alle dataverkeer over het web wordt SSL Extended Validation gebruikt. Hierdoor blijft is alle dataverkeer tijdens het transport vertrouwelijk en is dit niet leesbaar door derden.

eZorg-Cloud

Schaalbaar
De prijs voor het abonnement is gebaseerd op het aantal te ondersteunen organisaties en samenwerkingen, voor zover die gebruik maken van inhoudelijk verschillende behandelplannen en rapportages.

Uw eigen server
Indien u de applicatie in-huis wilt draaien is installatie binnen uw eigen intranet mogelijk.

eMDO

Inlogscherm

eMDO

Welkom-scherm

eMDO

Patiënt selecteren

eMDO

Openings-scherm patiënt

eMDO

Behandelplan

eMDO

Verslaglegging

eMDO

Relevante documenten

eMDO

Rapport samenstellen

eZorgLogistiek


De zorg


Optimale benutting beschikbare behandelcapaciteit

 • Hoe organiseer en beheer je wachtlijsten voor in- en doorstroom?
 • Hoe zorg je voor transparantie in behandeltrajecten? Klinisch, deeltijd en individueel.
 • Hoe organiseer je optimaal gestuurde zorgpaden?

Vele zorginstellingen hebben hun zorgprocessen logistiek nog niet op op orde. Deeladministraties sluiten vaak niet op elkaar aan. Niet zelden hebben afdelingen hun eigen schaduw-administraties. Daardoor ontbreekt het juiste inzicht in de geplande en actuele behandeltrajecten en in nog beschikbare behandelcapaciteit. Met als gevolg onbetrouwbare productiecijfers, verkeerde beslissingen, lagere opbrengsten en hogere kosten.

eZorgLogistiek  •  Optimale benutting beschikbare behandelcapaciteit

Met eZorgLogistiek legt en onderhoudt u de relaties tussen patiënten, wachtlijsten en bedden, deeltijdplekken en behandelaren. Daarmee beschikt u over een krachtig instrument voor triage & zorgtoewijzing en voor sturing op wachttijden, instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten en op de behandelcapaciteit van afdelingen en behandelaren. Door het gebruik van eZorgLogistiek en de daarop gebaseerde besluitvorming behaalt u winst in uw bedrijfsvoering. Alle logistieke basis- en patiëntgegevens worden tijdig en eenduidig vastgelegd. Deze informatie en hierop gebaseerde kengetallen zijn direct beschikbaar en bieden u overzicht en inzicht.

4865886

Benadering per wachtlijst, per afdeling, per deeltijdgroep, per behandelaar of per patiënt. Zowel historie, de actuele situatie als doorkijk naar de toekomst. Op datum of per periode. Op basis van analyses kunt u uw zorgpaden steeds efficiënter inrichten.

Aandachtspunt
Randvoorwaarde voor de introductie van eZorgLogistiek is dat binnen de scope van de betrokken zorgcontext de onderliggende zorgpaden, bedrijfsprocessen en workflows eenduidig en transparant zijn.  

Flexibel
De met eZorgLogistiek vast te leggen informatie is flexibel en uitbreidbaar en wordt klantspecifiek ingericht. Zo kan het systeem ook ingericht worden voor deeltijdtrajecten. eZorgLogistiek kunt u gebruiken op uw computer, tablet of smartphone.

Intuïtief
Het gebruik van eZorgLogistiek is intuïtief. U kunt meteen aan de slag. Overal waar u toegang heeft tot internet.

Veilig
eZorgLogistiek kent Single Sign On en is SSL-gecertificeerd door GeoTrust. SSL wordt gebruikt voor het beveiligen van de internetverbinding tussen de gebruiker en MADENCO. Hierdoor blijft alle verzonden informatie tijdens het transport vertrouwelijk en is dit niet leesbaar door derden.

eZorg-Cloud

Schaalbaar
De prijs voor het abonnement is gebaseerd op het aantal implementaties bij de klant. Een implementatie kan gelezen worden als een bepaald zorgaanbod, klinisch en/of deeltijd, met bijbehorend personeel. Bijvoorbeeld verslavingszorg, palliatieve zorg of de de behandeling van eetstoornissen. Het aantal locaties en gebruikers per implementatie  is onbeperkt.

Uw eigen server
Indien u de applicatie in-huis wilt draaien is installatie binnen uw eigen intranet mogelijk.  

 

“Doordat we met eZorglogistiek werken hebben we grip op onze behandelcapaciteit. Dat heeft ons de afgelopen jaren zeker een aantal tonnen extra omzet opgeleverd.”

Manager Bedrijfsvoering Amsterdam

“Niet alleen de zorg profiteert van eZorglogistiek. Het declareren van onze zorg is voor mij nu veel eenvoudiger. Ik hoef niet meer achter de dossiers aan. Bovendien wordt onze zorg nu 100% gedeclareerd.”

Controller De Bilt

eProject


Projecten


Efficiënt communiceren over organisatiegrenzen heen

Overheid en bedrijfsleven voeren vele programma’s, projecten en plannen uit. Een veelheid van activiteiten die in samenhang bestuurd moeten worden. Vaak zijn hierbij meerdere partijen vanuit verschillende organisaties betrokken.

Dat maakt de beheersing nog complexer.

 • Hoe behoud je het overzicht over je projecten?
 • Hoe houd je grip op de voortgang?
 • Hoe faciliteer je efficiënte communicatie?

 

eProject  •  Efficiënt communiceren over organisatiegrenzen heen

eProject is een cloud-omgeving voor programma-management en projectbeheersing. Met eProject behoudt u overzicht over uw programma’s en projecten. Het ondersteunt alle relevante communicatie en formulierenstromen binnen uw programma of project:

 • het maken van programma- of projectplannen
 • het indienen en accorderen van programma- of projectaanvragen
 • het opstellen en verdelen van budgetten, zowel in euro’s als uren
 • het verantwoorden van de besteding van de budgetten
 • het inhoudelijke rapporteren over de voortgang
 • het aanvragen en accorderen van voorschotten en declaraties
 • het opbouwen en onderhouden van een digitaal programma- of projectdossier

 

eProject

Workflow
Uw AO-voorschriften, standaard-formulieren en workflow kunnen worden geïntegreerd in eProject. Altijd een actueel inzicht in status van projectaanvragen, uren en financiën, voortgangsrapportages, voorschotten en/of declaraties. Alles vanuit één plek benaderbaar en direct gearchiveerd.

Aandachtspunten
De implementatie van eProject is vaak aanleiding om kritisch naar de governance en planning & control van programma’s en projecten te kijken. Ook kennis en vaardigheden van betrokken medewerkers is een aandachtspunt.  

Uw eigen taal
eProject is flexibel en wordt zo ingericht dat de implementatie volledig aansluit bij de taal, werkwijze en spelregels van uw organisatie.

Intuïtief
Het gebruik vaneProject is intuïtief. U kunt meteen aan de slag. Overal waar u toegang heeft tot internet.

Veilig 
eProject kent Single Sign On en is SSL-gecertificeerd door GeoTrust. SSL wordt gebruikt voor het beveiligen van de internetverbinding tussen u en MADENCO. Hierdoor blijft alle verzonden informatie tijdens het transport vertrouwelijk en is dit niet leesbaar door derden.

Schaalbaar
eProject kent een abonnementsprijs gebaseerd op aantal gebruikers, implementaties, programma’s en GB’s. Binnen het abonnement vallen gebruik van eProject, functioneel beheer, technisch beheer en onderhoud, nieuwe releases en hosting.

 

“Een voortgangsrapportage die mij vroeger drie tot vier weken kostte, doe ik nu in twee tot drie dagen.”

Programma-manager Zutphen

“In gesprekken met opdrachtgevers en bestuurders beschik ik met PMR altijd over de meest actuele stand van zaken.”

Programma-manager Regio Stedendriehoek

ADVIES


Besturing

Kerncompetentie van MADENCO is besturing van organisaties, processen, programma’s en projecten. Het vereenvoudigen van bedrijfsvoering en programma-management. Dat kan betrekking hebben op de implementatie van  cloud-software van MADENCO, maar kan daar ook geheel los van staan.


Implementatie

MADENCO adviseert bij de inrichting, de implementatie en het gebruik van cloud-software. Daarbij wordt ook naar uw organisatie en processen gekeken. MADENCO levert implementatie-advies voor haar eigen producten op basis van een fixed price. Geen verborgen kosten.


Succesfactoren

Het gaat niet alleen om de harde kant, de inrichting van de processen en de software. Uiteindelijk bepaalt de zachte kant het succes: cultuur, management stijl, discipline, het elkaar houden aan afspraken en de kwaliteit van schriftelijke communicatie.

KLANTEN

OVER ONS

MADENCO levert cloud-software en advies voor de zorg, projecten en e-learning. Spil binnen MADENCO is Fons Boelens. Bij MADENCO kan Fons zijn kennis, ervaring en ambitie combineren in de ontwikkeling en implementatie van de cloud-producten. Sinds 1984 is Fons adviseur, interim manager, veranderingsmanager of projectleider voor vele opdrachtgevers. Met name in de (semi) publieke sector. Zijn specialismen zijn:

 • besturing, bedrijfsvoering en (zorg)logistiek
 • programma- en projectmanagement
 • internet en cloud-toepassingen
 • ontwikkelen van trainingen, opleidingen en e-learning

Inzet is altijd mensen en organisaties beter laten communiceren en samenwerken. Mede door gebruik te maken van de steeds groeiende mogelijkheden van internet. Uitgangspunt is steeds ‘less is more’. Dat geldt ook voor BOELENS.CO Internet & Design, onze partner voor de ontwikkeling en integratie van websites, social media, Google Apps en andere cloud-producten. Voor haar cloud-software werkt MADENCO samen met VTHP.

fb1-150x150

Fons Boelens linkedin

vthplogo

CONTACT

Geef uw gegevens door. Dan nemen wij contact met u op.

logo-madenco-ezorg

Postbus 201
3720 AE BILTHOVEN
contact@madenco.com
@madencotweets
+madenco
06 53 18 62 27
KVK 34251248

PRIVACY

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maken wij op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


Share This