Madenco

Blended Learning
NederlandsEnglish

Laat uw medewerkers ‘stage lopen in de toekomst’

Madenco ontwikkelt en begeleidt in nauwe samenwerking met uw organisatie producten voor trainingen, e-learning en serious gaming. Madenco heeft de Game Engine ontwikkeld, een Content Management System (CMS) voor de ontwikkeling, het beheer en het uitvoeren van praktijksimulaties. Zo’n praktijksimulatie biedt deelnemers de mogelijkheid om ‘stage te lopen in de toekomst’.

In een aantal rondes ervaren teams die ‘tegen elkaar spelen’ wat het betekent om binnen de context van een gesimuleerde praktijk samen te werken. Het gaat daarbij zowel om kennis en vaardigheden, als om houding en gedrag. Ook het creëren van draagvlak kan een van de doelstellingen zijn.

Waarom praktijksimulaties?

Een oud Chinees spreekwoord luidt: “Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.” Simulaties bieden een actieve en directe manier van ervaringsleren en zijn in staat meer complexiteit en realiteitswaarde te herbergen dan de klassieke rollenspelen of case studies.

Deelnemers zijn intensief betrokken. Ze vergeten dat ze onderdeel zijn van een simulatie en niet van de werkelijkheid.

Deelnemers krijgen persoonlijke feedback tijdens de simulatie. Ze worden geconfronteerd met de resultaten van hun handelen. Deelnemers weten zich vaak jaren later nog zeer specifieke momenten uit een praktijksimulatie te herinneren.

Zelf uw eigen games ontwikkelen en beheren

De Game Engine biedt een CMS voor de bouwstenen van simulation games:

N

Games

Beheer van de naam van de game en van het aantal rondes.

N

Rondes

Per ronde setup van de tijdsduur, gebruikte media, cases, e-mails, documentatie en instructies voor spelbegeleiders.

N

Media

Beheer van video’s, afbeeldingen, logo’s en contextkaarten te gebruiken in de rondes en cases.

N

Cases

Teamopdrachten gericht op samenwerken en overleg. Het aantal deelopdrachten per case is variabel, evenals de vorm (instructie, open vraag, meerkeuze 1-optie met/zonder toelichting, meerkeuze multiple optie met/zonder toelichting)

N

E-mails

Teamopdrachten gericht op kennisvragen en onverwachte gebeurtenissen.

N

Teams

Het competitie-element, door meerdere teams ‘tegen elkaar’ te laten spelen, verhoogt de betrokkenheid van de deelnemers.

N

Rollen

Ieder team kent meerdere rollen, die moeten samenwerken. Bijvoorbeeld opdrachtgever en opdrachtnemer.

N

Documentatie

Beheer van documentatie, voor deelnemers, spelbegeleiders en beheerders van de game.

Casuïstiek is bepalend

Binnen de Game Engine kan onbeperkt casuïstiek vanuit de context van uw organisatie, in de vorm van cases en e-mails, ingevoerd en beheerd worden. Deze kunnen in een onbeperkt aantal combinaties worden gebruikt in een onbeperkt aantal games. Alleen de beschikbaarheid van casuïstiek is de beperkende factor.

Het spelen van een simulation game

Front-end
Een game is opgebouwd uit een of meerdere rondes, waarin teams tegen elkaar spelen. Binnen de teams moeten deelnemers vanuit verschillende rollen samenwerken. In iedere ronde worden de teams middels video, beeld en tekst in een bepaalde context geplaatst, moeten zij cases oplossen en e-mail afhandelen. Door te variëren met het aantal deelnemers per team, de tijdsduur van de rondes of het aantal cases en e-mails kan de werkstress voor de deelnemers worden gestuurd.

Back-end
De opdrachten die tijdens de simulatie door de deelnemers online worden uitgewerkt kunnen ‘real-time’ door de spelleiding worden ingezien. Dit maakt een korte gerichte feedback direct na iedere ronde mogelijk.

Een voorbeeld: PPP Simulation Game voor de Wereldbank

Public Private Partnerships (PPP’s) zijn een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van ‘transitional countries’. Overheidstaken worden daarbij voor een langere periode overgedragen aan een consortium van private partijen. Om zowel medewerkers van de overheid als van private partijen in die landen te laten ervaren wat het betekent om op basis van een PPP samen te werken, is in opdracht van de Wereldbank een game ontworpen voor de bouw en exploitatie van een tolweg.

Uitgangspunt is een concessie van 25 jaar voor fictieve tolweg de A90. De verantwoordelijkheids- en risicoverdeling tussen de overheid als opdrachtgever en het private consortium gedurende die 25 jaar is vastgelegd in een onderliggend PPP-contract. De start van de simulatie is de overdracht van de weg in 1990. Daarna passeren in de periode tot 2015 allerlei gebeurtenissen op deze weg: een ‘wild life crossing’ wordt aangelegd, financiële moeilijkheden met het consortium, een enorm ongeluk, een overstroming en nog veel meer.

N

16 - 20 DEELNEMERS

N

5 RONDES

N

2 DAGDELEN

De PPP Simulation Game is opgebouwd uit 5 rondes, die de bouw- en exploitatiefase van het project simuleren. De start is een gezamenlijke kick-off voor de betrokken projectteams van de overheid en het consortium. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de werking van het PPP-contract. Dit contract is voor elk team beschikbaar en zal ook nodig zijn om de cases goed op te lossen.

[Klik voor grote weergave]

[Klik voor grote weergave]

[Klik voor grote weergave]

[Klik voor grote weergave]

Deze simulatie is gebaseerd op de DBFM Netwerksimulatie van Rijkswaterstaat, die meer dan 80 keer gespeeld is door in totaal meer dan 1000 personen. Zonder uitzondering is de afsluiting energiek, positief en interactief. Leerervaringen zijn altijd een combinatie van inhoudelijke aspecten (contractkennis, werking DBFM) en het bijbehorend gedrag op de werkvloer (communicatie, samenwerken, vertrouwen).

Download productsheet

De Madenco Game Engine Productsheet kun je HIER > downloaden.

Andere toepassingen praktijksimulaties

Communicatie en motivatie
Praktijksimulaties lenen zich bij uitstek voor het op indringende wijze overbrengen van informatie naar grote groepen. Deelnemers kunnen door middel van praktijksimulaties een ‘andere bril opzetten’. Door bestaande situaties in een ander perspectief te bekijken treedt een versnelling op in bewustwordingsprocessen. Praktijksimulaties maken het mogelijk medewerkers in een organisatie in korte tijd intensief te confronteren met andere rollen en werkomstandigheden. Deze confrontatie heeft een veel sterkere motiverende werking dan de klassieke beïnvloedingsinstrumenten. Daarnaast is het een effectief middel om mensen onderling met elkaar in contact te brengen en ideeën te laten uitwisselen.

Implementatie van veranderingen
Wanneer we niet de bestaande werkelijkheid simuleren maar een toekomstige gewenste werkelijkheid, bieden praktijksimulaties deelnemers de mogelijkheid een kijkje te nemen in de toekomst. Er ligt een reorganisatievoorstel, een informatieplan, een kwaliteitshandboek of een nieuwe AO. Op basis daarvan wordt een nieuwe werkelijkheid gecreëerd met een nieuwe organisatiestructuur, een gewijzigde functieverdeling, andere werkprocessen, nieuwe managementsystemen en andere afnemers. Deelnemers aan een dergelijke simulatie wanen zich snel in een compleet andere organisatie en kunnen risicoloos een experiment aangaan met deze afbeelding van de toekomst. We noemen deze toepassing in de regel ‘organisational prototyping’. De praktijksimulatie is een implementatie-instrument maar ook een testfaciliteit, een motivatie-instrument en een meetinstrument voor opleidingsnoodzaak van individuele medewerkers.

Beleidsontwikkeling
Praktijksimulaties worden ook gebruikt bij het ontwikkelen van beleid. Ze bieden de mogelijkheid om in een gesimuleerde omgeving nieuwe beleidsalternatieven en strategische opties te ontwikkelen door de deelnemers los te koppelen van hun bestaande rol en de daarbij behorende belangen en beperkingen. Dergelijke toepassingen duiden we aan met ‘policy excersises’ of ‘policy prototyping’.

Beoordeling van groepen en individuen
Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het gedrag van individuen en groepen werden in het verleden veel verschillende soorten oefeningen gehanteerd, bijvoorbeeld rollenspelen met acteurs. Ook hier hebben praktijksimulaties hun intrede gedaan. Aan de ene kant om het realiteitsgehalte van de oefeningen op te voeren. Aan de andere kant om situaties te kunnen beoordelen waarbij geen sprake is van vooraf te definiëren gewenst oefengedrag. Toepassingen op dit terrein worden vaak aangeduid met ‘assesment simulaties’.

Madenco

Madenco

E-mail contact@madenco.com

Telefoon 085 130 83 75

Postbus 201  3720 AE Bilthoven

KVK 34251248